Logo SACT

QUI ĐỊNH HẠN MỨC TRẠNG THÁI, GIAO DỊCH KÝ QUỸ CÀ PHÊ TRÊN SÀN GIAO DỊCH ICE – Phần 3


TỶ GIÁ QUY ĐỔI VÀ RÚT TIỀN KÝ QUỸ

image 133

Tỷ giá quy đổi: Tỷ giá quy đổi thường được áp dụng theo nguyên tắc dưới đây, tuy nhiên một số thị trường hoặc môi giới khác nhau sẽ quy định áp dụng khác nhau do đó dưới đây chỉ là một số quy định phổ biến tham khảo.

Tổng lãi thực tế (theo từng loại ngoại tệ và từng danh mục): Tỷ giá ngân hàng mua.

Tổng lỗ thực tế (theo từng loại ngoại tệ và từng danh mục): Tỷ giá ngân hàng bán.

(Tỷ giá ngân hàng mua bán được niêm yết công khai hằng ngày trên website của mỗi ngân hàng)

Lãi/lỗ dự kiến (theo từng danh mục): Tỷ giá bình quân.

Các khoản phí liên quan đến giao dịch: Tỷ giá ngân hàng bán.

  • Phương pháp xác định rút tiền ký quỹ: • Chỉ được rút số tiền VND trong tài khoản ký quỹ khi giao dịch, số tiền lời lỗ đều được quy đổi thành VND
  • Số tiền được rút = Số dư ký quỹ – Số tiền ký quỹ duy trì cho các trạng thái đang giữ (nếu có) – Phí giao dịch

Lưu ý: khi đang giao dịch có trạng thái mở và đánh giá chênh lệch cho thấy trạng thái đang ở vị thế có lợi thì khoản thặng dư USD này không được tính là số tiền được rút, chỉ được tính vào số tiền dư có để mua bán thêm. Tùy theo quy định của mỗi thành viên môi giới có thể có những quy định khác nhau.

Phòng đào tạo SACT

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com