Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Ủy thác mua bán hàng hóa và ứng dụng trong đầu tư hàng hóa


Việc thiếu kiến thức thị trường và kinh nghiệm “thực chiến” sẽ là rào cản lớn đối với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Tuy nhiên, thông qua hình thức ủy thác mua bán hàng hóa, nhà đầu tư vẫn có thể thu được lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Vậy ủy thác mua bán hàng hóa là gì, hãy cùng SACT tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Tổng quan về ủy thác mua bán hàng hóa

Khái niệm ủy thác mua bán hàng hóa

Ủy thác mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác. (Điều 155 Luật Thương mại 2005)

Về bản chất, hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa có thể được xem là một giao dịch dân sự đặc thù liên quan đến việc mua bán hàng hóa. Bên ủy thác và bên nhận ủy thác sẽ thoả thuận các điều khoản với nhau và ký kết hợp đồng bằng văn bản.

Ủy thác mua bán hàng hóa là gì
Ủy thác mua bán hàng hóa là gì

Chủ thể của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Hai chủ thể chính tham gia vào hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là bên được ủy thác và bên ủy thác.

Bên nhận ủy thác (hay bên được ủy thác) là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác và nhân danh chính mình để mua bán hàng hóa theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác.

Theo quy định của Luật Thương mại, “thương nhân” là những tổ chức doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp; hoặc là cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và được cấp giấy phép kinh doanh.

Bên ủy thác có thể có tư cách thương nhân hoặc không. Bên ủy thác không nhất thiết phải là thương nhân. Việc của bên ủy thác là giao cho bên nhận ủy thác thực hiện mua bán hàng hóa theo yêu cầu của mình, kèm theo đó phải trả thù lao cho bên nhận ủy thác.

Đặc điểm của ủy thác mua bán hàng hóa

Đặc điểm của ủy thác mua bán hàng hóa
Đặc điểm của ủy thác mua bán hàng hóa

Ủy thác mua bán hàng hóa có một số đặc điểm sau:

 • Quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa được xác lập giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác. Thương nhân nhận ủy thác có thể nhận ủy thác mua bán hàng hóa cho nhiều bên ủy thác khác nhau.
 • Quan hệ ủy thác có thể bao gồm ủy thác mua và ủy thác bán hàng hóa. Trong thực tế, một số trường hợp ủy thác còn được gọi là ký gửi. Chẳng hạn như người thợ thủ công, nghệ nhân nhờ cửa hàng, cửa hiệu bán sản phẩm, tác phẩm của mình. Người có đồ cũ, đồ cổ nhờ bán ký gửi
 • Nội dung của hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa bao gồm việc giao kết, thực hiện hợp đồng ủy thác giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác và giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa giữa bên nhận ủy thác với bên thứ ba theo yêu cầu của bên ủy thác.
 • Việc ủy thác mua bán hàng hóa phải được xác lập bằng hợp đồng. Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Khi giao kết hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, các bên có thể thỏa thuận và ghi vào hợp đồng các điều khoản sau: Hàng hóa được ủy thác mua bán; số lượng, chất lượng, quy cách, giá cả và các điều kiện cụ thể khác của hàng hóa được ủy thác mua hoặc bán; thù lao ủy thác; thời hạn thực hiện hợp đồng ủy thác.

Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể mà các bên có thể thỏa thuận và ghi vào hợp đồng những nội dung khác như các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; trách nhiệm giải quyết khiếu nại với khách hàng; trách nhiệm tài sản của các bên khi vi phạm hợp đồng; thủ tục giải quyết tranh chấp, các trường hợp miễn trách nhiệm…

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong ủy thác mua bán hàng hóa

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên nhận ủy thác có các quyền cơ bản sau đây:

 • Yêu cầu bên ủy thác cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Nhận thù lao ủy thác và các chi phí hợp lý khác từ bên ủy thác.
 • Không chịu trách nhiệm về hàng hóa đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên ủy thác.

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận ủy thác có những nghĩa vụ sau đây:

 • Thực hiện mua bán hàng hóa theo thỏa thuận.
 • Thông báo cho bên ủy thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Thực hiện các chỉ dẫn của bên ủy thác phù hợp với thoả thuận.
 • Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận.
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên ủy thác mua bán hàng hóa có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu bên nhận ủy thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật. Trừ trường hợp liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên ủy thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên ủy thác có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác.
 • Trả thù lao ủy thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác.
 • Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận.
 • Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên ủy thác gây ra, hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

Ứng dụng ủy thác giao dịch hàng hóa trong đầu tư hàng hóa

Ủy thác giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?

Đối với lĩnh vực đầu tư hàng hóa phái sinh thì ủy thác giao dịch hàng hóa là một hình thức đầu tư, trong đó bên ủy thác là nhà đầu tư sẽ gửi tiền cho một quỹ hoặc công ty quản lý đầu tư (bên nhận ủy thác) để đầu tư vào các sản phẩm hàng hóa.
Tiền của các nhà đầu tư sẽ được kết hợp lại để mua các sản phẩm hàng hóa như dầu mỏ, lúa mì, ngô, kim loại, v.v. Quỹ hoặc công ty quản lý đầu tư sẽ quản lý và theo dõi danh mục hàng hóa này, đảm bảo các giao dịch được thực hiện chuyên nghiệp và hiệu quả.

Ủy thác đầu tư hàng hóa được xem là nguồn sinh lời cao, tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận cho bên ủy thác. Với những ưu điểm vượt trội như:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức cho bên ủy thác khi có nhu cầu đầu tư nhưng không có thời gian tham gia thị trường hoặc không đủ kiến thức về thị trường.
 • Giảm thiểu rủi ro hệ thống, phân tán rủi ro ở mức thấp nhất.
 • Đa dạng hóa danh mục đầu tư và gia tăng lợi nhuận.
 • Dịch vụ ủy thác được tiến hành bởi đội ngũ vận hành chuyên nghiệp.

Đặc điểm của ủy thác giao dịch hàng hóa

Ủy thác giao dịch hàng hóa có một số đặc điểm sau:

 • Phân tán rủi ro: Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc ủy thác giao dịch hàng hóa sẽ giúp phân tán rủi ro vì tiền của họ được đầu tư vào nhiều mặt hàng khác nhau.
 • Nghiệp vụ chuyên sâu: Các quỹ hoặc công ty quản lý đầu tư thường có các chuyên gia phân tích chuyên sâu về thị trường hàng hóa. Từ đó giúp cho nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
 • Tiếp cận thị trường dễ hơn: Nhà đầu tư cá nhân nếu trực tiếp tham gia giao dịch hàng hóa thì có thể sẽ gặp khó khăn do đòi hỏi kiến thức sâu về thị trường cũng như số vốn lớn. Nhưng nếu thông qua hình như ủy thác giao dịch hàng hóa, nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp cận thị trường hàng hóa dễ dàng.
 • Thuận tiện và linh hoạt: Ủy thác giao dịch hàng hóa giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức trong việc quản lý đầu tư. Vì các quỹ hoặc công ty quản lý đầu tư sẽ thực hiện các quyết định giao dịch và quản lý danh mục hàng hóa thay cho nhà đầu tư.

Chính sách ủy thác giao dịch hàng hóa tại SACT

Hợp tác ủy thác mua bán hàng hóa ra đời là một cơ hội tốt, giúp cho những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc không có thời gian bám sát thị trường vẫn có thể thu được lợi nhuận.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng vốn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á SACT chính thức ra mắt gói ủy thác đầu tư giao dịch hàng hóa mới nhất với mức lỗ 0 đồng.

Dịch vụ ủy thác giao dịch hàng hóa của SACT được tiến hành và quản lý bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư là những nhà giao dịch hàng đầu, có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường hàng hóa.

Tại SACT, quý khách sẽ đăng ký ủy thác giao dịch hàng hóa theo (các) hệ thống giao dịch gồm có 3 gói: Gói An Toàn – SAT; Gói Kỳ Vọng SKV; Gói Kỳ Vọng Plus – SKV Plus. Với mức vốn ủy thác từ 300 triệu trở lên, các nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong số các gói sau: Gói An Toàn – SAT; Gói Kỳ Vọng SKV; Gói Kỳ Vọng Plus – SKV Plus.

Chính sách ủy thác giao dịch hàng hóa tại SACT
Chính sách ủy thác giao dịch hàng hóa tại SACT

Kết luận

Cũng như bất kỳ hình thức đầu tư nào, đầu tư hàng hóa cũng có rủi ro và lợi nhuận có thể thay đổi phụ thuộc vào biến động của thị trường hàng hóa. Do đó trước khi quyết định ủy thác mua bán hàng hóa, bạn nên tìm hiểu kỹ về quỹ hoặc công ty quản lý đầu tư và chiến lược đầu tư của họ để nắm bắt cơ hội và hạn chế rủi ro.

Xem thêm: 

Uỷ thác đầu tư hàng hóa là gì – Ưu nhược điểm khi tham gia ủy thác đầu tư

Chính sách ủy thác tài khoản giao dịch hàng hóa

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM