Logo SACT

Đăng tin tuyển dụng

[content_control roles=”subscriber,editor” logged_out=”0″ class=”custom-css-class” message=”You don’t have access to this.”]Logged in content[/content_control]
Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com