Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN THỰC

  Đăng ký mở tài khoản thực
  Liên hệ

  Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

  Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

  Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

  Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

  024-7304-8884

  support@hanghoaphaisinh.com